Polityka prywatności

Szanowni Państwo

            Uprzejmie informujemy, iż Administratorem Państwa danych osobowych jest Bonari sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, ul. Zwycięzców 42/53, 03-938 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie Wydział XVI Gospodarczy KRS pod numerem: 0000403014. Kontakt z Administratorem jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: bonari@bonari.eu

            Dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celu zawarcia umów i w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej oraz realizacji czynności związanych z zawartymi umowami (np. rozpatrywania zgłoszeń reklamacyjnych). Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w związku z niezbędnością przetwarzania dla zrealizowania umowy. Administrator może przetwarzać dane także w celu wywiązania się ze swoich nałożonych prawem obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Administrator może przetwarzać dane w celu ochrony swoich prawnie chronionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

            Dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy oraz spełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. przechowywanie faktur VAT zgodnie
z ustawą o podatku od towarów i usług).

            Administrator może powierzać dane osobowe podmiotom przetwarzającym w celu wykonania umowy. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa, na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą oraz gdy jest to niezbędne dla realizacji prawnie uzasadnionych celów Administratora.

            Przysługuje Państwu prawo do:

  1. cofnięcia zgody ma przetwarzanie danych w każdym czasie;
  2. dostępu do danych;
  3. żądania sprostowania danych;
  4. żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  5. żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym);
  6. żądania przeniesienia danych;
  7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  8. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie stwierdzenia, że dane są przetwarzane niezgodnie z prawem.

            Administrator nie wysyła danych osobowych poza EOG.

Administrator wykorzystuje system zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, mającego na celu profilowanie i automatyczne podejmowanie decyzji w postaci plików cookies na stronie internetowej http://www.bonari.eu/

BONARI Sp. z o.o.
NIP: 1132851505
REGON: 145895310
KRS: 0000403014

f